Search form

Luk ma Peba 20:25

25Sɨ Yesu ket ten amninonj da, “Sɨ onggɨt paemb, wɨn Kaisam ogonindam nangga im re Kaisa ma ogenaya gasa, ajɨ Godɨm ogonindam nangga im re God ma ogenaya gasa.”