Search form

Luk ma Peba 20:27

Uj ke Utnyita gatab Otonkena Yɨt

(Mat 22:23-33; Mak 12:18-27)

27Ɨ Sadukai rɨga wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga tuwonj Yesum pɨlwa yepiya re apurenento da, “Rɨga ma opima uj ke tutnɨkanj dem.” Ɨ ton ket Yesund yerkito da,