Search form

Luk ma Peba 20:33

33Sɨ onggɨt paemb ra utnyita wɨn ik dem, ɨtomb kongga opimemb seben (7) nanyɨngganwar wɨngɨrɨnd yama ɨmɨnjog kongga tainy dem? Mop nokɨp komkesa seben (7) nanyɨngganwarɨp kea ɨtomb kongga towa konggam b'ɨsatena tiyo.”