Search form

Luk ma Peba 20:35

35Ajɨ rɨga yena ra b'ɨsagɨka wɨnɨnd God danda tagoniny dem b'ɨgaram sisɨl gowukoi wa rɨnte ra ik dem, dɨde kwa danda tagoniny uj ke utnyitam, ton ma opima kongga okata mɨle dɨde leo okata mɨle tamnɨkanj dem.