Search form

Luk ma Peba 20:36

36Mop nokɨp ton ma rɨrɨr im kwa b'usaya uj taukanj dem. Mop nokɨp ton aneru kɨma yɨpa wɨp im taukanj dem. Ɨ ton kwa God ma b'ɨga im taukanj dem, mop nokɨp Godsim ten uj ke tutnɨkiny dem Tina b'ɨga awowɨm.