Search form

Luk ma Peba 20:37

37Ajɨ Mose daka tina peband pɨtapɨta yomnonj uj rɨga utnyita gatab yɨt rɨna re ton Sinai dorɨnd onggɨt so omni b'uwaepɨnd yokatonj. Sɨ ton ɨja emb jɨ Yonggyamɨnd yogenai da Abraamɨmna God e, ɨ Isakɨmna God e, ɨ dɨde Yakobɨmna God e. Sɨ Abraam, ɨ Isak ɨ dɨde Yakob re yilo im wekeny de pumb tunggɨnd utnyita wɨn yɨr ungawand.