Search form

Luk ma Peba 20:41

Dawidɨmna B'ɨga gatab B'arkita

(Mat 22:41-46; Mak 12:35-37)

41Ɨ Yesu ket towa pɨlɨnd b'arkita yoramitonj da, “Rɨdede ma paim rɨgap opurena eyenanj da Keriso re Dawidɨmna B'ɨga e?