Search form

Luk ma Peba 20:44

44Sɨ Dawid tina tugɨm ke Kerisond yogenayonj da, ‘Kor Yonggyam,’ sɨ rɨdede nya kae Keriso Dawidɨmna B'ɨga tainy? Sɨ Ton re Dawidɨmna B'ɨga e ajɨ kwa ti Yonggyam e.”