Search form

Luk ma Peba 20:46

46“Wɨn yɨr kɨma tekenyɨt meraina gog ouyaena rɨga gatab. Ton singi im aenanj b'ogɨl pɨnpɨn kobɨrgɨm kɨma menamenam, ɨ ton kwa singi aenanj rɨga wa pɨlke simesime okatam maketpu nata, ɨ ton kwa ukoijog wɨp ke pɨpmet akatenenanj meraina yɨr opmitenapu met nata, ɨ dɨde kwa ton ukoijog ɨsnawa kɨma rɨgaina omitenapu kasand omitenenanj ukoi diyamdiyampu pɨpmet nata.