Search form

Luk ma Peba 20:5

5Ajɨ ton towa wɨngɨrɨnd yɨt b'ɨglenena wuwenonj odede yɨt kɨma da, “Ra men mɨra omnyu da ‘Godɨm pɨlkae,’ sɨ Ton opima netɨrkisiny dor da, ‘Sɨ wɨn nangga pena maka Yoanɨmna baptiso gatab gar ke utkunda ke yokatonda?’