Search form

Luk ma Peba 20:6

6Ajɨ ra men jaba nitinjindam da ‘Rɨga wa pɨlkae,’ sɨ komkesa rɨgap ke men gɨmokɨp ke nedrɨkine. Mop nokɨp ton komkesa Yoanɨnd ɨmɨnjog kae yokatenyi da ton re God ma yɨpa bageyam na.”