Search form

Luk ma Peba 21

Yɨpa Mik Kongga ma Godɨm Singi Wulkɨp

(Mak 12:41-44)

1Ɨ re jogjog gasa kɨma rɨgap wulkɨp oramka eyento wulkɨp oramkapu boks bora wa, Yesu kea towaina mɨle yɨr ɨpka eyeninonj. 2Ɨ Ton kwa yɨpa gasa kesa mik kongga yɨr wongonj re ton nɨmog kɨp sobijog uj peni aramitonj onggɨt wulkɨp oramkapu boks bora wa. 3Seg Yesu ket yindonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da onggɨt gasa kesa mik konggat ukoijog wulkɨp aramis onggɨt komkesa rɨga wa wɨngɨrɨnd. 4Mop nokɨp opimemb komkesa rɨga towaina ukoi wulkɨp wɨngɨr ke sobijog wulkɨp nena na aramkɨranj onggɨt wulkɨp oramkapu boks bora wa. Ajɨ ɨtomb mik kongga re komkesa tina wulkɨp aramis tina wulkɨp kesa wɨngɨrɨnd. Onggɨtyam tina oramiti wulkɨp re tina kupka yɨrkokar naemb jɨ.”

Gowukoi Kikitum Wɨn gatab Yɨt

(Mat 24:1-31; Mak 13:1-27)

5Ɨ nɨnda Yesumna b'auyaena rɨgap ɨja naemb jɨ opurena eyento yɨnamet gatab da, “O meraina yɨnamet otomanti motɨr kae dɨde nɨnda rɨgaina Godɨm ogoni apɨg kae ejgi yɨbɨm!” 6Ajɨ Yesu yindonj da, “Ɨta jɨ yɨpa wɨn ik dem, sɨ rɨnsim re jɨ wɨn yu yɨr angindam, makwa ɨta yɨpa motɨr ɨbɨm dem dɨkɨnd onggɨt goujog motɨr kumbɨnd, komkesa onggɨtyam ukoijog motɨr opima tosmurkanj dem.”

7Sɨ ton Yesund yɨgekito da, “Ouyaena Rɨga! Sɨ rɨim onggɨtyam mɨle pɨta taukanj dem? Ɨ ra onggɨtyam gasa momta taukanj dem, nanggamog im jɨ ongwata gasa taukanj dem?” 8Ɨ Yesu mɨra amninonj da, “Wɨn b'obogɨl yɨr kɨma tekenyɨt! Ke rɨgap wen b'anygɨnena nya ke wɨp ramneninem. Mop nokɨp jogjog rɨga opima tuweny dem Koina nyɨ kɨma, dɨde jogjog rɨga ugungatena teyenanj dem odede yɨt kɨma da ‘Kon ɨtemb Keriso,’ ɨ dɨde da ‘Undwatapu wɨn re ke momta e.’ Ajɨ wɨn goro ten yɨmta tundoneninam dem. 9Ɨ wɨn ra ik dem, wɨn opima tutkundenindam dem tɨrɨba geja yɨt dɨde tɨrɨba geja gatab bage yɨt. Ajɨ wɨn goro moga taininam! Mop nokɨp onggɨtyam mɨle opima naska taukanj dem, ajɨ kikitum wɨn ra dem ma wanakana e tainy.” 10Ɨ Ton b'usaya ten amninonj da, “Ɨ b'engabenga yɨtam opima gejam owɨnka tuweny dem nɨnda b'enga yɨtam kɨma. Ɨ kwa daka kantri b'engabenga opima gejam owɨnka tuweny dem nɨnda b'enga kantri kɨma. 11Ɨ opima kwa ukoi jijɨg dɨde sou wɨn ɨ dɨde rukoruko kopa taukanj dem gowukoi b'engabenga wɨnɨnd. Ɨ kwa daka moga kɨma mɨle taukanj dɨde kwa ukoi kɨd kesa kɨma danda wɨko tuweny dem wub kumb ke. 12Sɨ yɨmta kaim onggɨtyam gasa taukanj dem, ajɨ naska rɨgap opima Kor nyɨ map wa pɨlɨnd yɨm oramka teyenanj dem negɨr omnɨkam dɨde wa pɨlwa odede bebɨg dɨde b'ɨsadrena mɨle oramka teyenanj dem, opi re da ton wen teyenanj dem de Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata b'ɨsagɨkam, dɨde ket oramka teyenanj dem sɨbɨbmet nata, ɨ dɨde ton wen teyenanj dem king wa wɨp wa dɨde ukoi gabmani mopyam rɨga wa wɨp wa. 13Ajɨ onggɨtyam mɨlend God opima wa gangga takainy Kor gatab yɨr ungata yɨt pɨtapɨta omnenam. 14Sɨ onggɨt paemb wɨn goro tulatula b'atngonjeninam waina garɨnd da, ‘Rɨdede im sɨn b'ɨrmeka yɨt tapurenindam towa wɨpɨnd.’ 15Mop nokɨp Kon opima wa yɨtkak dɨde b'ogɨl multekɨp tagoninyɨn wanɨm opurenam. Sɨ ɨngkaim waina geja rɨgap maka rɨrɨr aena tuweny wen wɨpɨnd danda kɨma ɨsmonggaenam. 16Ajɨ waina b'u ake mog ɨ waina nany dɨde yɨngganwar ɨ waina kus ke rɨgawar ɨ dɨde wa rɨgawar opima wen tɨb teyenanj dem negɨr ma b'ɨsagɨkam, ɨ ɨngkaim ket wa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga uj ondrɨka teyenanj dem. 17Ɨ komkesa rɨgap opima wen singi kesa tamnenanj dem Koina nyɨ map. 18Ajɨ wɨn makwa ngai ɨta yɨpa mopngɨi edamkisya dem waina moptekɨp ke. 19Ɨ wɨn b'ogla waina gar ke utkunda danda kɨma owama teyenindam onggɨtyam b'ɨdgotnena wɨngɨrɨnd, sɨ ɨdenat wɨn waina wɨngawɨnga yɨrkokar okatenya dem.

20“Ɨ yɨpa wɨnɨnd wa gejayam rɨga opima tui dem, ɨ ket Yerusalem taun ɨwatɨnsi dem. Sɨ ra wɨn odede mɨle yɨr ongya dem, wɨn b'ogla wumɨr okasya dem da, ‘Ɨtemb ke onggɨt taun negɨr omnam wɨn ke momta e au.’ 21Sɨ onggɨt wɨnɨnd yepiya ra tekeny Yuda eriyand, wɨn dor wa na mogamoga b'ɨtkenindam dem. Ɨ yepiya ra tekeny dem Yerusalem taunɨnd, b'ogla rɨtrɨngkinem dem onggɨt taun ke, ɨ dɨde kwa yepiya ra tekeny dem wungawungapu tungg nata, goro b'egarkinem dem onggɨt taun wa. 22Mop nokɨp ɨtemb re negɨr ma b'ɨsagɨka wɨn e dem rɨna ra God onggɨtyam taun b'ɨsagɨkand oramis dem komkesa yɨtkak rɨrɨrɨnd rɨnsim re yɨna peband ɨrɨki wekeny. 23Onggɨt wɨnɨnd God ma sake towa pɨlwa yepiya ra ngor kɨma kongga dɨde papa b'ɨga kɨma kongga tekeny dem. Mop nokɨp ukoijog b'ɨdgotnena e pɨta tainy dem gowukoyɨnd dɨde kwa Godɨmna ukoi soro kɨma b'ɨsagɨka pɨta tainy dem onggɨt rɨga wa pɨlɨnd. 24Sɨ towa gejayam rɨgap ten towaina giri ke oswanka teyenanj dem, dɨde komb rɨga teyenanj dem komkesa God ma obagɨki kesa rɨgaina tungg wa. Ɨ dɨde God ma obagɨki kesa rɨgap Yerusalem taun owabɨnsi dem dɨde negɨr omnɨka iyenyi dem, ngɨrpu rokate ra towaina wɨn rɨrɨrkɨp tainy dem.

25“Ɨ kɨd kesa kɨma b'enga wɨp mɨle opima taukanj dem lomkongga ɨ mobi ɨ dɨde ɨki wa pɨlɨnd. Ɨ kwa onggɨt gowukoyɨnd kantri b'engabenga moga im taukanj dem, nokɨp rɨga nony menamena kesa im taukanj dem sɨpa wuwam dɨde wuro map. 26Sɨ rɨgap opima mogapɨp mop b'askena tuweny dem, dɨde ton opima nonyɨk b'amdena tuweny dem da, ‘Nanggamog im ket auka wuweny onggɨt kupka gowukoyɨnd.’ Mop nokɨp danda gasa rɨnsim re pumb wa wekeny opima b'utuwongnenanj dem. 27Ɨ onggɨt wɨnɨnd dem rɨgap ɨta Rɨgamna B'ɨga yɨr iyi dem moi borand menonɨnd ukoi danda kɨma dɨde b'ogɨl ɨnyomarena kɨma. 28Sɨ ra onggɨtyam mɨle b'atomkɨranj dem aukam, wɨn b'ogla towɨnkindam dem dɨde waina as pumb wa turowasindam dem. Mop nokɨp waina komkesa gowukoi b'ɨdgotnena ke b'ɨtraram wɨn re momta e tawɨk.”

Makwa Yete Wumɨr Kikitum Bibɨr dɨde Wɨn gatab

(Mat 24:32-36; Mak 13:28-32)

29Ɨ Yesu ket towa yɨpa tendam yɨt usekawonj da, “Wɨn yɨr angina pig wul dɨde komkesa wul! 30Rada wul ngɨmb kemb ɨkkanj, wɨn walenggyam yɨr ongong eyenindam, sɨ wɨn ɨta wɨn ongwasya da, ‘Kemb momta e pembpemb wɨn.’ 31Sɨ ra wɨn odede gasa yɨr tangindam dem aukand rɨnsim re Kon wumɨr amneninyɨn, wɨn nony ke ongwasya dem da, ‘God ma pumb tungg re kemb momta e wa wus wa tainy.’ 32Ɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da rɨga yepim re yu onggɨt gowukoyɨnd wekeny yɨmta kaim uj taukanj dem, ajɨ naskajog onggɨtyam komkesa gasa towa liyal im taukanj dem. 33Sɨ wub ake gou osiya b'eteomnenya dem, ajɨ Koina yɨtkak makwa ngai opima b'eteomnenanj dem.

34“Ɨ wɨn b'obogɨl walenggyam yɨr b'ɨtɨpkindam. Ajɨ ra wɨn maka ra b'obogɨl yɨr b'ɨtɨpkindam, wɨn tuwenyɨt ra dem b'engabenga negɨr omnɨka singi nasim ɨ ɨkpɨp wɨmena mɨle nasim ɨ dɨde gowukoi yɨrkokar singind ukoijog nony menamena nasim. Sɨ waina gar ra ɨpɨndena kesa im tekeny dem. Sɨ onggɨt paemb onggɨtyam wɨn re kɨd kesa kɨma e wanɨm pɨta tainy dem odede rɨngma ra girɨmɨt b'angga usunas. 35Mop nokɨp onggɨtyam wɨn pɨta tainy ra dem komkesa rɨga wa wɨp nate dem yepim re wekeny kupkakupka gowukoi wɨn wɨngɨrɨnd onggɨt gowukoyɨnd. 36Sɨ wɨn b'ogla yɨr kɨma tekenenyɨt, dɨde yɨr na topmitenindam onggɨtyam wɨn yɨr ungaukand. Nokɨm da ɨdenat wɨn rɨrɨr taindam b'ɨwatam onggɨtyam komkesa mɨle wa pɨlke rɨnsim ra pɨta taukanj dem dɨde ket onyitam Rɨgamna B'ɨgam wɨpɨnd.”

37Ɨ Yesu ita bibɨrɨnd rɨga auyaeninonj yɨnametɨnd, ajɨ Ton Yerusalem taun ke opendenonj de yɨpa dor wa ogenaya da Olib dor, dɨde ita sɨwɨny adea de yɨbnɨkenenonj. 38Sɨ komkesa rɨgap re kea sɨtawarjog utnɨkenento dɨde wuwenenonj Yesum pɨlwa Tina yɨtkak utkundenam de yɨnamet wa.