Search form

Luk ma Peba 21:1

Yɨpa Mik Kongga ma Godɨm Singi Wulkɨp

(Mak 12:41-44)

1Ɨ re jogjog gasa kɨma rɨgap wulkɨp oramka eyento wulkɨp oramkapu boks bora wa, Yesu kea towaina mɨle yɨr ɨpka eyeninonj.