Search form

Luk ma Peba 21:12

12Sɨ yɨmta kaim onggɨtyam gasa taukanj dem, ajɨ naska rɨgap opima Kor nyɨ map wa pɨlɨnd yɨm oramka teyenanj dem negɨr omnɨkam dɨde wa pɨlwa odede bebɨg dɨde b'ɨsadrena mɨle oramka teyenanj dem, opi re da ton wen teyenanj dem de Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata b'ɨsagɨkam, dɨde ket oramka teyenanj dem sɨbɨbmet nata, ɨ dɨde ton wen teyenanj dem king wa wɨp wa dɨde ukoi gabmani mopyam rɨga wa wɨp wa.