Search form

Luk ma Peba 21:14

14Sɨ onggɨt paemb wɨn goro tulatula b'atngonjeninam waina garɨnd da, ‘Rɨdede im sɨn b'ɨrmeka yɨt tapurenindam towa wɨpɨnd.’