Search form

Luk ma Peba 21:15

15Mop nokɨp Kon opima wa yɨtkak dɨde b'ogɨl multekɨp tagoninyɨn wanɨm opurenam. Sɨ ɨngkaim waina geja rɨgap maka rɨrɨr aena tuweny wen wɨpɨnd danda kɨma ɨsmonggaenam.