Search form

Luk ma Peba 21:16

16Ajɨ waina b'u ake mog ɨ waina nany dɨde yɨngganwar ɨ waina kus ke rɨgawar ɨ dɨde wa rɨgawar opima wen tɨb teyenanj dem negɨr ma b'ɨsagɨkam, ɨ ɨngkaim ket wa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga uj ondrɨka teyenanj dem.