Search form

Luk ma Peba 21:19

19Ɨ wɨn b'ogla waina gar ke utkunda danda kɨma owama teyenindam onggɨtyam b'ɨdgotnena wɨngɨrɨnd, sɨ ɨdenat wɨn waina wɨngawɨnga yɨrkokar okatenya dem.