Search form

Luk ma Peba 21:2

2Ɨ Ton kwa yɨpa gasa kesa mik kongga yɨr wongonj re ton nɨmog kɨp sobijog uj peni aramitonj onggɨt wulkɨp oramkapu boks bora wa.