Search form

Luk ma Peba 21:20

20“Ɨ yɨpa wɨnɨnd wa gejayam rɨga opima tui dem, ɨ ket Yerusalem taun ɨwatɨnsi dem. Sɨ ra wɨn odede mɨle yɨr ongya dem, wɨn b'ogla wumɨr okasya dem da, ‘Ɨtemb ke onggɨt taun negɨr omnam wɨn ke momta e au.’