Search form

Luk ma Peba 21:21

21Sɨ onggɨt wɨnɨnd yepiya ra tekeny Yuda eriyand, wɨn dor wa na mogamoga b'ɨtkenindam dem. Ɨ yepiya ra tekeny dem Yerusalem taunɨnd, b'ogla rɨtrɨngkinem dem onggɨt taun ke, ɨ dɨde kwa yepiya ra tekeny dem wungawungapu tungg nata, goro b'egarkinem dem onggɨt taun wa.