Search form

Luk ma Peba 21:22

22Mop nokɨp ɨtemb re negɨr ma b'ɨsagɨka wɨn e dem rɨna ra God onggɨtyam taun b'ɨsagɨkand oramis dem komkesa yɨtkak rɨrɨrɨnd rɨnsim re yɨna peband ɨrɨki wekeny.