Search form

Luk ma Peba 21:24

24Sɨ towa gejayam rɨgap ten towaina giri ke oswanka teyenanj dem, dɨde komb rɨga teyenanj dem komkesa God ma obagɨki kesa rɨgaina tungg wa. Ɨ dɨde God ma obagɨki kesa rɨgap Yerusalem taun owabɨnsi dem dɨde negɨr omnɨka iyenyi dem, ngɨrpu rokate ra towaina wɨn rɨrɨrkɨp tainy dem.