Search form

Luk ma Peba 21:26

26Sɨ rɨgap opima mogapɨp mop b'askena tuweny dem, dɨde ton opima nonyɨk b'amdena tuweny dem da, ‘Nanggamog im ket auka wuweny onggɨt kupka gowukoyɨnd.’ Mop nokɨp danda gasa rɨnsim re pumb wa wekeny opima b'utuwongnenanj dem.