Search form

Luk ma Peba 21:27

27Ɨ onggɨt wɨnɨnd dem rɨgap ɨta Rɨgamna B'ɨga yɨr iyi dem moi borand menonɨnd ukoi danda kɨma dɨde b'ogɨl ɨnyomarena kɨma.