Search form

Luk ma Peba 21:28

28Sɨ ra onggɨtyam mɨle b'atomkɨranj dem aukam, wɨn b'ogla towɨnkindam dem dɨde waina as pumb wa turowasindam dem. Mop nokɨp waina komkesa gowukoi b'ɨdgotnena ke b'ɨtraram wɨn re momta e tawɨk.”