Search form

Luk ma Peba 21:29

Makwa Yete Wumɨr Kikitum Bibɨr dɨde Wɨn gatab

(Mat 24:32-36; Mak 13:28-32)

29Ɨ Yesu ket towa yɨpa tendam yɨt usekawonj da, “Wɨn yɨr angina pig wul dɨde komkesa wul!