Search form

Luk ma Peba 21:3

3Seg Yesu ket yindonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da onggɨt gasa kesa mik konggat ukoijog wulkɨp aramis onggɨt komkesa rɨga wa wɨngɨrɨnd.