Search form

Luk ma Peba 21:32

32Ɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da rɨga yepim re yu onggɨt gowukoyɨnd wekeny yɨmta kaim uj taukanj dem, ajɨ naskajog onggɨtyam komkesa gasa towa liyal im taukanj dem.