Search form

Luk ma Peba 21:34

34“Ɨ wɨn b'obogɨl walenggyam yɨr b'ɨtɨpkindam. Ajɨ ra wɨn maka ra b'obogɨl yɨr b'ɨtɨpkindam, wɨn tuwenyɨt ra dem b'engabenga negɨr omnɨka singi nasim ɨ ɨkpɨp wɨmena mɨle nasim ɨ dɨde gowukoi yɨrkokar singind ukoijog nony menamena nasim. Sɨ waina gar ra ɨpɨndena kesa im tekeny dem. Sɨ onggɨt paemb onggɨtyam wɨn re kɨd kesa kɨma e wanɨm pɨta tainy dem odede rɨngma ra girɨmɨt b'angga usunas.