Search form

Luk ma Peba 21:35

35Mop nokɨp onggɨtyam wɨn pɨta tainy ra dem komkesa rɨga wa wɨp nate dem yepim re wekeny kupkakupka gowukoi wɨn wɨngɨrɨnd onggɨt gowukoyɨnd.