Search form

Luk ma Peba 21:36

36Sɨ wɨn b'ogla yɨr kɨma tekenenyɨt, dɨde yɨr na topmitenindam onggɨtyam wɨn yɨr ungaukand. Nokɨm da ɨdenat wɨn rɨrɨr taindam b'ɨwatam onggɨtyam komkesa mɨle wa pɨlke rɨnsim ra pɨta taukanj dem dɨde ket onyitam Rɨgamna B'ɨgam wɨpɨnd.”