Search form

Luk ma Peba 21:37

37Ɨ Yesu ita bibɨrɨnd rɨga auyaeninonj yɨnametɨnd, ajɨ Ton Yerusalem taun ke opendenonj de yɨpa dor wa ogenaya da Olib dor, dɨde ita sɨwɨny adea de yɨbnɨkenenonj.