Search form

Luk ma Peba 21:38

38Sɨ komkesa rɨgap re kea sɨtawarjog utnɨkenento dɨde wuwenenonj Yesum pɨlwa Tina yɨtkak utkundenam de yɨnamet wa.