Search form

Luk ma Peba 21:4

4Mop nokɨp opimemb komkesa rɨga towaina ukoi wulkɨp wɨngɨr ke sobijog wulkɨp nena na aramkɨranj onggɨt wulkɨp oramkapu boks bora wa. Ajɨ ɨtomb mik kongga re komkesa tina wulkɨp aramis tina wulkɨp kesa wɨngɨrɨnd. Onggɨtyam tina oramiti wulkɨp re tina kupka yɨrkokar naemb jɨ.”