Search form

Luk ma Peba 21:5

Gowukoi Kikitum Wɨn gatab Yɨt

(Mat 24:1-31; Mak 13:1-27)

5Ɨ nɨnda Yesumna b'auyaena rɨgap ɨja naemb jɨ opurena eyento yɨnamet gatab da, “O meraina yɨnamet otomanti motɨr kae dɨde nɨnda rɨgaina Godɨm ogoni apɨg kae ejgi yɨbɨm!”