Search form

Luk ma Peba 21:6

6Ajɨ Yesu yindonj da, “Ɨta jɨ yɨpa wɨn ik dem, sɨ rɨnsim re jɨ wɨn yu yɨr angindam, makwa ɨta yɨpa motɨr ɨbɨm dem dɨkɨnd onggɨt goujog motɨr kumbɨnd, komkesa onggɨtyam ukoijog motɨr opima tosmurkanj dem.”