Search form

Luk ma Peba 21:7

7Sɨ ton Yesund yɨgekito da, “Ouyaena Rɨga! Sɨ rɨim onggɨtyam mɨle pɨta taukanj dem? Ɨ ra onggɨtyam gasa momta taukanj dem, nanggamog im jɨ ongwata gasa taukanj dem?”