Search form

Luk ma Peba 21:8

8Ɨ Yesu mɨra amninonj da, “Wɨn b'obogɨl yɨr kɨma tekenyɨt! Ke rɨgap wen b'anygɨnena nya ke wɨp ramneninem. Mop nokɨp jogjog rɨga opima tuweny dem Koina nyɨ kɨma, dɨde jogjog rɨga ugungatena teyenanj dem odede yɨt kɨma da ‘Kon ɨtemb Keriso,’ ɨ dɨde da ‘Undwatapu wɨn re ke momta e.’ Ajɨ wɨn goro ten yɨmta tundoneninam dem.