Search form

Luk ma Peba 21:9

9Ɨ wɨn ra ik dem, wɨn opima tutkundenindam dem tɨrɨba geja yɨt dɨde tɨrɨba geja gatab bage yɨt. Ajɨ wɨn goro moga taininam! Mop nokɨp onggɨtyam mɨle opima naska taukanj dem, ajɨ kikitum wɨn ra dem ma wanakana e tainy.”