Search form

Luk ma Peba 22

Yudas Yɨmjatonj Yesund Tɨb Iyoyɨm

(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2; Yoan 11:45-53)

1Ɨ re Yist kesa Bred Wɨn, o kwa ogenaya da Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn re ket wus wa auka ikonj, 2yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap pop nɨnda nya oraka eyento rɨdede wɨp e Yesund onganji, ajɨ ma rɨrɨr na aukɨto, mop nokɨp ton rɨga na moga uwadto. 3Ɨ onggɨt wɨnɨnd Satana b'ɨgaronj twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga Yudas Iskariyotɨm pɨlɨnd. 4Ɨ ton ket ewaikitonj Yesum pɨlke, dɨde yikonj de yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlwa dɨde yɨnamet yɨr ɨpka geja rɨga wa pɨlwa, ngɨrpu ton ket ton kɨma yɨtnono aenonj rɨdede wɨp e Yesund tɨb yii towa pɨlwa. 5Sɨ ton ma sobijog na sam aukɨto, ɨ yɨmjato ti tɨb iyoi mɨra wulkɨp okawam. 6Ɨ Yudas daka ket ton kɨma tɨrɨr yɨt yɨmjatonj Yesund tɨb iyenam. Seg ton ket b'ogɨl gangga oraka yiyenonj rɨdenate ton rɨga kesa warɨnd Yesund tɨb yii towa pɨlwa.

Ju Rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Ongonjena gatab Yɨt

(Mat 26:17-25; Mak 14:12-21; Yoan 13:21-30)

7Ɨ Yist kesa Bred Wɨn re Ju rɨga waina mamoi onganda wɨn na Towaina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam omnɨkam. Ɨ re onggɨtyam wɨn awonj, 8Yesu ket etmɨkitonj Petro ake Yoan odede yɨt kɨma da, “Wɨn eka dɨde ket meranɨm Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam omnɨkam pɨpmet ongonjenya dor, nokɨm da ɨdenat men onggɨtyam diyamdiyam omnɨku.” 9Ajɨ ton Yesund yomnonda da, “Rokate dɨkɨnd man singi aet sɨn ongonjenam?” 10Ɨ Yesu ket ten amnonj da, “Yɨr de, ra wɨn onggɨt taun wa b'ɨtgarya dor, wɨn ɨta yɨpa rɨgand wɨpwɨp omnya dor nyɨkak iyoyɨnd. Sɨ wɨn tin yɨmta undoka yiya dor onggɨt met wa rokate ra ton b'ɨtgarɨk dor. 11Ɨ wɨn ket onggɨt met yonggyamɨnd wumɨr omnya dor da, ‘Ouyaena Rɨgat men momɨny da, “Rote jɨ Koina obai rum rokate ra Kon Koina b'auyaena rɨga kɨma meraina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam omnɨken?” ’ 12Ɨ ɨta ton wen tauyau dor pumb ke tula ongonjeni ukoi rum. Sɨ wɨn ɨndamaemb ongonjenya dor.” 13Seg ton ket yiwatonda, dɨde ket gasa ɨja na adarinonda rɨngma na re Yesu ten amnenonj, ngɨrpu demb de ket ton Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam yongonjenonda.

Areto gatab Yɨt

(Mat 26:26-30; Mak 14:22-26; 1Kor 11:23-25)

14Ɨ re ket onggɨtyam diyamdiyam wɨn awonj, Yesu omitonj diyamɨm, ɨ kea daka Tina ɨtmɨkitijog rɨga omnɨkto yɨpand Ton kɨma. 15Ɨ Yesu ten amninonj da, “Kon ukoijog singi na aenenond odede da Kon yu meraina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam naska owen wɨn kɨma, ɨ onggɨt kak ke b'ɨdgotnena okasɨn. 16Mop nokɨp Kon wen wumɨr tamninyɨn da Kon makwa ɨta b'usaya owen dem onggɨtyam diyamdiyam, ngɨrpu onggɨtyam diyamdiyam mɨle rɨrɨrkɨp tainy God ma pumb tunggɨnd.” 17Ɨ Yesu yɨpa kapo yokatonj, dɨde ket Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj. Seg ket Ton yindonj da, “Ɨtemb kapo yokata dɨde ket wa wɨngɨrɨnd yingg yiyena! 18Mop nokɨp Kon wen wumɨr tamninyɨn da Kon makwa ɨta b'usaya greip kɨp ke omnɨki wain onaen dem yu ke ngɨrpu ra God ma pumb tungg ik dem.” 19Seg re ket Yesu yɨpa sana nganja yokatonj dɨde ket Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ɨ dɨde ket yipkɨkonj, ngɨrpu ket towa agoninonj odede yɨt kɨma da, “Ɨtemb re Koina jɨ e rɨnte re wanɨm b'ogɨlɨm akainyɨn. Sɨ wɨn b'ogla omnɨkenenya onggɨtyam mɨle Ken nony iyenam.” 20Ɨ diyam seg ke ket Ton odede yɨpa wɨp nya ke kwa yɨpa kapo yokatonj, dɨde ket yindonj da, “Ɨtemb kapo re Koina kus ke oramiti sisɨl outɨnti tɨrɨr omnijog mal e, ɨte re Kon yɨgmarken wanɨm b'ogɨlɨm. 21Ajɨ yɨr de, yɨpa rɨgat Ken ɨta tɨb niyeny yaina yɨm e re yɨpand b'uwangenj Koina yɨm kɨma owoupu kasa kumbɨnd. 22Mop nokɨp Rɨgamna B'ɨga Godɨmna tɨrɨr omni yɨt rɨrɨr nate menon yokateny ujɨm, ajɨ God ma sake onggɨt rɨgam pɨlɨnd yete re Tin tɨb yiyeny.” 23Seg ket ɨtmɨkitijog rɨgap towalenggyam b'ɨgekena wuwenonj da, “Yete kwa jɨ rɨga mera ganggand onggɨtyam mɨle omnɨka yiyeny?”

Ukoi Nyɨ Rɨga Awowɨm Yɨt B'ugwatena

24Ɨ Yesu ma ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨngɨrɨnd yɨt b'ugwatena pɨta awonj odede da, “Yete ukoijog rɨga mera wɨngɨrɨnd.” 25Ajɨ Yesu ten amninonj da, “Gowukoi kingɨp towaina kantri rɨga kumbɨnd danda yondratenyi rɨga wɨp iyenam. Ɨ rɨgap opima agenairanj odede king yepim re wɨp iyenam towa kumbɨnd danda yondratenyi da, ‘Ton re b'ogɨljog wɨko rɨga im meranɨm.’ 26Ajɨ wa wɨngɨrɨnd mɨle omnɨkam re ma odede im opi re gowukoi rɨgaina mɨle re dɨde. Ajɨ wa wɨngɨrɨnd ukoijog nyɨ rɨga b'ogla sobijog nyɨ rɨga pɨla tainy, dɨde mopyam rɨga b'ogla rɨga wa wɨrand wɨko rɨga pɨla tainy. 27Mop nokɨp yete jɨ ukoi rɨga, mɨnda tonte yete re omiti yɨbɨm owowɨm, o mɨnda tonte yete re rɨga owou yingg iyena wɨkond yɨbɨm? Sɨ, ma ɨnte ukoi rɨga au yete re omiti yɨbɨm owowɨm? Owɨ, ɨntemb ukoi rɨga onggɨt gowukoyɨnd. Ajɨ Kon wa wɨngɨrɨnd ɨnte aen yete re rɨga owou yingg iyenam yɨbɨm.

28“Ɨ wɨda kwa re ɨnsimemb jɨ rɨga aindam yepim re Kon kɨma yɨpa pɨpmetɨnd wekenyɨt Koina b'atonkena wɨngɨrɨnd. 29Kor b'u kea Kor pumb tungg nokawonj wɨp iyenam. Sɨ Kodaka kwa odede yɨpa wɨp nya kae wa onggɨtyam pumb tungg takainyɨn wɨp iyenam. 30Nokɨm da ɨdenat wɨn diyam taindam dɨde nyɨ tanaikindam Koina owoupu kasand de Koina pumb tungg wa, ɨ dɨde kwa ɨdenat wɨn tomnɨkindam kingɨmna wɨp omnenapu kasand Israel twelp (12) gu rɨga ɨsagɨkam.

Petromna Yesund Oena gatab Bage Yɨt

(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Yoan 13:36-38)

31“Simon, Simon! Yɨr de, Satana kea Godɨnd yɨgekitonj wen otonkenam odede rɨngma ra rɨgap kɨp tegenenanj au kesa omnam. 32Ajɨ Kon kea yɨr opmitond mor gatab, nokɨm da ɨdenat moina gar ke utkunda maka gou wa tɨgomenj. Ajɨ man ɨta gou wa tɨgomenjɨt dor, ɨ ra man tengenjɨt onggɨtyam egomenda kak ke, man b'ogla danda tagoninyɨt moina gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar.” 33Ajɨ Petro Yesund yomnonj da, “Kor Yonggyam! Kon b'angonjeni e nɨbnyɨn man kɨma menonɨm de sɨbɨbmet wa ɨ dɨde kwa uj okatam.” 34Ajɨ Yesu daka tin yomnonj da, “Petro! Kon men wumɨr motɨnyɨn da man yu sɨwɨny nowapyam e Ken notiyenyɨt dor da, ‘Kon ma wumɨr en Ton,’ ɨ seg ket pauro ara ikeny dor.”

Pauso, Ga dɨde Giri gatab Yɨt

35Ɨ kwa Yesu Tina b'auyaena rɨga amninonj da, “Rɨngma, re Kon wen etmɨkeninond pauso kesa ɨ ga kesa ɨ dɨde yongɨnkak kesa, ke wɨn nanggamog gasa mana b'araktondam ingaenam?” Ɨ ton ket mɨra yomno da, “Rawɨr kwa nanggamog mana.” 36Seg Yesu ket ten amninonj da, “Ajɨ yu yete re pauso kɨma rɨga, ton b'ogla yei, ɨ kwa da ga yei. Ɨ ya mana ra giri maka ra ɨbnau, ton b'ogla tina kobɨrgɨm yasog dɨde giri yakat onggɨt wulkɨp ke. 37Mop nokɨp Kon wen wumɨr tamninyɨn da onggɨtyam yɨtkak b'ogla rɨrɨrkɨp rain Kor pɨlɨnd rɨnte re yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da, 'Rɨgap Tin b'ɨsagɨkam yomno odede gog erbeka rɨga kɨma yɨpand.’ Ɨ mop nokɨp nangga im re Kor gatab ɨrɨki wekeny yɨna peband re kemb rɨrɨrkɨp auka tui.” 38Ɨ b'auyaena rɨgap Yesund mɨra yomno da, “Yonggyam! Yɨr de, sowa osiya ke nɨmog giri.” Ɨ Yesu ket gar bebɨg kɨma esmonggainonj da, “Seg aina! Yebɨkau!”

Yesumna Yɨr Opmita Olib Dorɨnd

(Mat 26:36-46; Mak 14:32-42)

39Ɨ re Yesu Yerusalem taun ke opendonj, ɨ menon yokatonj Olib dor wa Tina sɨram b'ɨrari kesa omnɨka mɨle rɨrɨrɨnd, Tina b'auyaena rɨgap kea daka ket Tin yɨmta yundoko. 40Ɨ re ton opekto de Tina pɨpmet wa, Ton ket Tina b'auyaena rɨga amninonj da, “Wɨn b'ogla yɨr topmitenindam, nokɨm da ɨdenat wɨn maka negɨrɨmna b'atonkena wa tegomendenindam.” 41Ɨ Yesu sobijog paja wa b'ɨsonkitonj towa pɨlke odede pɨn na rɨngma ra rɨgat gɨmo b'ɨtɨsɨk, ɨ demb de kumsos b'amkonj, ɨ dɨde ket yɨr opmitonj. 42Sɨ ton yindonj da, “Abu! Rada ɨta Mor singi mɨbnau, sɨ Man Kor pɨlke yewaikite onggɨtyam ujɨmna b'ɨdgotnena kapo! Ajɨ goro Koina singind, ajɨ Moina singi ke rawɨk.” 43Ngɨrpu ket aneru pɨta awonj pumb ke Yesum pɨlwa, dɨde ket Tin danda yokawonj. 44Ɨ Ton ma sobijog na yɨr opmitand ɨsanikesa danda kɨma b'unjora yikenonj ukoi danda kɨma dɨde iror kɨma. Ɨ Tina wɨmɨrkɨp kusɨm b'engkɨto, ɨ kus popokɨp pɨla na gou wa ɨsokto. 45Ɨ re Ton yɨr opmita seg awonj, Ton utnyitonj dɨde ɨtendonj b'auyaena rɨga wa pɨlwa. Ajɨ Ton odede wɨn natemb ten adarinonj, re ton gɨm yarɨmɨp yutungand wekenonj. 46Sɨ Yesu ten amninonj da, “Nangga paim wɨn yutungand wekenyɨt? Utnɨkina, ɨ yɨr opmitenina, nokɨm da ɨdenat wɨn maka negɨrɨmna b'atonkena wa tegomendenindam.”

Rɨgap Yesund Yokato

(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Yoan 18:3-11)

47Ɨ re Yesu yɨt opurenand yɨbnonj, rɨga bobo tuwonj. Ɨ twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga, yogenayo da Yudas, rɨga wɨp teyinonj, dɨde ket Yesund wɨp yowarkitonj Tin omongnenam. 48Sɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Yudas! Man Rɨgamna B'ɨga omongnena kae tɨb yiyenyɨt?” 49Ɨ re rɨga yepiya re Yesum wusɨnd wekenonj, yɨrɨk b'unjomkento da nanggamog mɨle e tawɨk, ton endento da, “Yonggyam! Ma sɨn giri ke tepkindam?” 50Sɨ towa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat giri yingawonj yɨna mopyam sɨ rɨgamna wɨko rɨgam pɨlwa, ɨ ton ket yɨpmarkitawonj tina yɨmjog yɨm tab ke yɨpya rom. 51Ajɨ Yesu Tina b'auyaena rɨga amninonj da, “Omandemb seg aina! Goro ket b'usaya omnɨka!” Seg ket Ton onggɨt rɨgamna yɨpya rom yesopayonj dɨde ket tin yɨsakendonj. 52Ɨ Yesu ket amninonj yɨna mopyam sɨ rɨga ɨ yɨnamet yɨr ɨpka geja rɨga ɨ dɨde Ju rɨga waina elda rɨga yepiya re tuwonj Tin okatam da, “Wɨn nangga paim Ken okatam notupya giri dɨde kibam kɨma odede ɨt re rɨngmim re rɨgap raskol emdenenanj? 53Re Kon ita bibɨrɨnd wɨn kɨma nɨbnɨkenenyɨmɨn yɨnametɨnd, wɨn maka yɨm aramitenomam Ken okatam. Ajɨ onggɨtyam wɨn re kea wa ma ainy dɨde sɨbɨbɨmna danda wɨra nasim ket aindam.”

Petro Yesund Yoenonj

(Mat 26:57-58, 69-75; Mak 14:53-54, 66-72; Yoan 18:12-18, 25-27)

54Ɨ ton Yesund yokato ɨ ket yɨmtɨtɨk yiyo de yɨna mopyam sɨ rɨgamna met wa, ngɨrpu met kara bora wa b'ɨgarkɨto. Ajɨ Petro re pajapaja na yɨmta undoka yiyonj. 55Ajɨ re ket rɨgap wul yɨtano aba ɨnyɨnyɨnd, ton ket yɨpand omnɨka wuwenonj. Sɨ Petro toda kwa kea omitonj towa wɨngɨrɨnd. 56Ajɨ re Petro omitonj ngaya wɨp ke, yɨpa wɨko ngɨmngayɨt kea tin yɨr yongonj. Ɨ ton ket Petrond yɨr pɨnpɨn yomnɨkonj dɨde ket windonj da, “Ɨtemb rɨga re toda kea Yesu kɨma yɨpand yɨbnenenonj.” 57Ajɨ Petro b'aenonj da, “Kongga! Kon ma wumɨr en Ton.” 58Ɨ sobijog wɨn kak ke kwa yɨpa rɨgat Petrond yɨr yongonj, ɨ tin yomnonj da, “Mada kwa ɨtemb Yesu ma yɨpa yɨmta undoka rɨga et.” Ajɨ Petro mɨra yomnonj da, “Rɨga! Kon ma onggɨtyam ogena rɨga en.” 59Ɨ ama rɨka re ket yɨpa awa yɨgoukitonj, kwa yɨpa rɨgat daka danda kɨma yɨmjatonj da, “Ɨmɨnjog e. Ɨtemb rɨga toda kwa kea Ton kɨma yɨbnenenonj, mop nokɨp ton re kwa Galili tunggam e.” 60Ajɨ Petro yɨsmonggawonj da, “Rɨga! Kon ma wumɨr en nangga gatab im man apureninyɨt.” Ɨ re ton yɨt apureninonj, odedend ket pauro ara yikenonj. 61Ɨ ngɨrpu ket Yonggyam wɨp engendonj Petrom pɨlwa, dɨde ket yɨr kakpɨpɨ yɨdrɨkonj. Sɨ Petro kea ket onggɨtyam Yonggyamɨmna opuliti yɨtkak nonyɨk yomdonj rɨna re Ton yomnonj odede da, “Yu sɨwɨny yɨmta kena pauro nɨmogɨm ara tuweny dor, ajɨ man naska Ken ɨta nowapyam notiyenyɨt dor.” 62Seg ton ket bau wa opendonj dɨde ket ma sobijog na gar kopa kɨma yii yindonj.

Yesund Jɨ Malɨk Omnɨka gatab Yɨt

(Mat 26:67-68; Mak 14:65)

63Ɨ rɨga yepiya re Yesund yɨr yɨteno, ton ket Yesund ipowa kɨma jɨ malɨk omnɨka yiyeno. 64Sɨ ton ket Tin wɨp yutwangko, dɨde ipowa yiyeno odede ɨgekena yɨt kɨma da, “Man b'agenae! Yete Men mipou?” 65Ɨ ton kwa kea Tin yɨt omnena yiyeno jogjog b'engabenga ɨsadrena yɨtkak ke.

Ju Rɨga waina Membap Yesund Yɨsagɨko

(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Yoan 18:19-24)

66Ɨ re ket bibɨr yɨsparkonj, Ju rɨga waina elda rɨga, yɨna mopyam sɨ rɨga ɨ kwa Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap yɨpand b'eomkurto. Seg rɨgap ket Yesund yiyo onggɨtyam towaina Sanedrin kot wa b'ɨsagɨkam. 67Ɨ ton ket Yesund yingawo da, “Rɨka man Kerisotet? Sɨ sɨn wumɨr nomnine!” Ajɨ Yesu ten esmonggainonj da, “Ra Kon wen wumɨr tamninyɨn, wɨn makwa ɨta gar ke notkasya. 68Ɨ ra Kon wen tarkisinyɨn, wɨn makwa ɨta Ken mɨra notɨnya. 69Ajɨ yu ke Rɨgamna B'ɨga ɨta omiti ɨbɨm Komkesa Dandam Rɨgɨb Rɨga Godɨmna yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd.” 70Seg komkesa rɨgap ket yɨgekito da, “Sɨ ɨmɨnjog man Godɨmna b'ɨga et?” Ɨ Yesu ket ten esmonggainonj da, “Owɨ, wɨn ɨmɨnjog na endenindam. Kon ɨtemb jɨ Rɨga.” 71Ɨ ton ket endento da, “Nangga mim men ket b'usaya nɨnda yɨr ungata yɨt tarakindam? Mop nokɨp men kemb merainajog yɨpya ke utkundenindam Tina tugɨm ke opureni Godɨnd ɨsadrena yɨtkak.”