Search form

Luk ma Peba 22:1

Yudas Yɨmjatonj Yesund Tɨb Iyoyɨm

(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2; Yoan 11:45-53)

1Ɨ re Yist kesa Bred Wɨn, o kwa ogenaya da Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn re ket wus wa auka ikonj,