Search form

Luk ma Peba 22:10

10Ɨ Yesu ket ten amnonj da, “Yɨr de, ra wɨn onggɨt taun wa b'ɨtgarya dor, wɨn ɨta yɨpa rɨgand wɨpwɨp omnya dor nyɨkak iyoyɨnd. Sɨ wɨn tin yɨmta undoka yiya dor onggɨt met wa rokate ra ton b'ɨtgarɨk dor.