Search form

Luk ma Peba 22:13

13Seg ton ket yiwatonda, dɨde ket gasa ɨja na adarinonda rɨngma na re Yesu ten amnenonj, ngɨrpu demb de ket ton Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam yongonjenonda.