Search form

Luk ma Peba 22:15

15Ɨ Yesu ten amninonj da, “Kon ukoijog singi na aenenond odede da Kon yu meraina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam naska owen wɨn kɨma, ɨ onggɨt kak ke b'ɨdgotnena okasɨn.