Search form

Luk ma Peba 22:16

16Mop nokɨp Kon wen wumɨr tamninyɨn da Kon makwa ɨta b'usaya owen dem onggɨtyam diyamdiyam, ngɨrpu onggɨtyam diyamdiyam mɨle rɨrɨrkɨp tainy God ma pumb tunggɨnd.”