Search form

Luk ma Peba 22:18

18Mop nokɨp Kon wen wumɨr tamninyɨn da Kon makwa ɨta b'usaya greip kɨp ke omnɨki wain onaen dem yu ke ngɨrpu ra God ma pumb tungg ik dem.”