Search form

Luk ma Peba 22:19

19Seg re ket Yesu yɨpa sana nganja yokatonj dɨde ket Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ɨ dɨde ket yipkɨkonj, ngɨrpu ket towa agoninonj odede yɨt kɨma da, “Ɨtemb re Koina jɨ e rɨnte re wanɨm b'ogɨlɨm akainyɨn. Sɨ wɨn b'ogla omnɨkenenya onggɨtyam mɨle Ken nony iyenam.”