Search form

Luk ma Peba 22:23

23Seg ket ɨtmɨkitijog rɨgap towalenggyam b'ɨgekena wuwenonj da, “Yete kwa jɨ rɨga mera ganggand onggɨtyam mɨle omnɨka yiyeny?”