Search form

Luk ma Peba 22:24

Ukoi Nyɨ Rɨga Awowɨm Yɨt B'ugwatena

24Ɨ Yesu ma ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨngɨrɨnd yɨt b'ugwatena pɨta awonj odede da, “Yete ukoijog rɨga mera wɨngɨrɨnd.”